درحال بارگزاری ...

پرسشنامه سنجش نظرات مشتریان/مصرف کنندگان از کیفیت کالا و خدمات
*از سهل بودن و شفافیت رویه ها، قوانین و سیستم فروش به چه میزان رضایت دارید؟
*از ارائه خدمات مربوط به ارباب رجوع مثل پذیرایی به چه میزان رضایت دارید
*از فضای مناسب اداری مثل آراستگی و پاکیزگی محیط به چه میزان رضایت دارید
*از صداقت، رازداری و قابل اعتماد بودن کادر فروش به چه میزان رضایت دارید
*از دانش و مهارت فنی کادر فروش (توانایی پاسخگویی و متقاعد سازی) به چه میزان رضایت دارید
*از نحوه رفتار کادر فروش با مراجعه کنندگان (ادب،نزاکت،همدلی) به چه میزان رضایت دارید
*از سهولت در تماس با مسئولان فروش به چه میزان رضایت دارید
*از وضعیت صورتحساب و اعلام صورت وضعیت مانده حساب (شفافیت اطلاعات) به چه میزان رضایت دارید
*از ارائه پشتیبانی های فنی (مثل تشریح کاربرد محصول) به چه میزان رضایت دارید
*از سرعت در تحویل بموقع (زمان سفارش تا تحویل) به چه میزان رضایت دارند
*از خدمات مربوط به حمل و نقل به چه میزان رضایت دارید
*انطباق وزن واقعی سیمان تولیدی با وزن بسته بندی یا بونکر
*جنس و نوع پاکتهای سیمان این شرکت را ارزیابی فرمائید
*اطمینان از یکنواختی کیفیت سیمان در محوله های ارسالی
*مطابقت ویژگیهای سیمان موجود در پاکت با مندرجات قید شده در پشت پاکت را ارزیابی فرمائید
*وضعیت بلین (نرمی سیمان) سیمان این شرکت در مقایسه با استانداردهای مربوطه را ارزیابی فرمائید
*وضعیت گیرش سیمان این شرکت در مقایسه با استانداردهای مربوطه را ارزیابی فرمائید
*وضعیت مقاومت بتن و یا سازه ساخته شده با سیمان این شرکت در مقایسه با استانداردهای مربوطه را ارزیابی فرمائید.