درحال بارگزاری ...

فرم نظر سنجی داخلی در خصوص فرآیند رسیدگی به شکایت مشتریان
*نحوه اطلاع رسانی به مشتریان/پرسنل شرکت در خصوص فرآیند رسیدگی به شکایات
*سهولت دسترسی به فرآیند رسیدگی به شکایات توسط مشتریان/پرسنل شرکت
*سهولت استفاده از مستندات/سیستم طراحی شده
*سرعت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مشتریان توسط پرسنل شرکت
*کفایت مستندات/سیستم طراحی شده و اقدامات انجام شده بمنظور پاسخگویی به شکایات
*قضاوت منصفانه و پرهیز از جانبداری پرسنل مربوطه در زمینه رسیدگی به شکایات مشتریان
*میزان علاقه مندی پرسنل مربوطه به رسیدگی و رفع شکایات مشتریان
*نحوه برخورد پرسنل مرتبط با مشتریان
*نحوه حفظ و محرمانه تلقی نمودن اطلاعات مربوط به شکایات مشتریان
*میزان تأثیر اقدامات انجام شده جهت رسیدگی به شکایات در رضایت مشتریان