درحال بارگزاری ...


ارزشهای اساسی سازمان

 

ما در مسیر ارزش ها، مصاحب شما هستیم

زیرا برای ما:

مشتری مداری افتخار است.

صداقت در گفتار و عمل امتیاز است.

احترام و اعتماد متقابل عزت است.

حفظ محیط زیست و منابع انرژی خدمت است.

بهبود مستمر کیفیت محصولات وظیفه است.

از خداوند بزرگ می خواهیم که مصاحبی لایق برای شما باشیم.تاریخ ایجاد صفحه : 1399/06/02