درحال بارگزاری ...


ارزشهای اساسی سازمان (باقران)

 

بهبود مستمر در تمامي حوزه های كيفی، ايمنی، بهداشتی، زيست محيطی و انرژی  

افتخار به مشتريان داخلی و خارجی و مشتری مداری با هدف كسب وفاداری مشتری

قدردانی از كاركنان با حفظ و توسعه  احترام و كرامت های انساني در كار  

رفتار و گفتار  توام با صداقت و امانت با كليه طرف های ذينفع

الزام و تعهد به حفظ محيط زيست، ايمني و سلامت كار و  مديريت انرژی

نظم و ترتيب در تمامی امور و سطوح
تاریخ ایجاد صفحه : 1399/06/02